دستگاه نیتروژن سیار

نیتروژن جایگزینی ایمن و مقرون به صرفه برای تخلیه و انگیزش چاه های نفت و گاز است، نیتروژن به صورت گسترده ای در عملیات حفاری و تعمیرات چاه های نفت و گاز بکار می رود. یونیت های تولید نیتروژن نصب شده روی تریلر بهترین گزینـه برای استفاده در محل هایی هستند که از نظر هزینه و زمان، انتقال نیتروژن مایع به آنجا به صرفه نباشد.