سرویس های قابل ارائه :

الف ) ارائه خدمات به دکل حفاری و تعمیراتی

۱ – ارائه خدمات به دکل های حفاری : عملیات جداره گذاری و نصب ماسوره مبنا ” ۲۰ ( برای بعضی از کارخانه های سازنده )، عملیات جداره گذاری ۸/۳  ۱۳ و نصب ماسوره سر لوله جداری، عملیات جداره گذاری ۸/۵ ۹ و نصب ماسوره سرلوله مغزی، عملیات تکمیل چاه

۲-  ارائه خدمات به دکل های تعمیراتی ارائه خدمات سر چاهی بروی دکل های تعمیراتی به درخواست کارفرما به شرح ذیل:

بررسی های فنی مورد نیاز، تعویض ماسوره، عملیات تکمیل تاج چاه

ب- ارائه خدمات به چاههای بهره برداریدر مواردی که چاههای در حال بهره برداری نیاز تعمیر در هر قسمتی از تجهیزات سرچاهی شامل ماسوره ها و شیرهای جانبی و شیرهای کنترل کننده چاه و غیره داشته باشد در محل چاه حاضر شده و با رعایت نکات ایمنی وفنی اقدام به رفع اشکال می نماید .

ج- تعمیر وسایل و تجهیزات سرچاهی در صورتی که وسایل و تجهیزات سرچاهی نیاز به تعمیر اساسی داشته باشند این کار در محل کارگاه آزمایش انجام می گیرد بدین ترتیب که قطعات معیوب تعمیرویا تعویض و سپس آزمایش فشار می شوند.